¡Oferta!

Temario Oficial Recaudación Diputación de Valencia, resumen Convocatoria 80/22

68,00 

  • Temario completo resumido para 12 plazas Oficial de Recaudación Diputación de Valencia (Convocatoria 80/22). Extensión: 422 páginas. Actualizado Julio 2023. Va dirigido para personas que por cuestiones laborales y familiares no dispongan del tiempo necesario para resumirse o elaborarse los temas, estén empezando desde el principio, no puedan acudir a academias o no se adapten a los horarios de las mismas, ya que los cortos márgenes de tiempo obligan a los opositores a estudiar de una manera más sencilla y con todo ya sintetizado. Turno Libre.
  • Contiene todos los temas publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, Nº 122, de 26/06/2023.
  • Incluye los 40 temas incluyendo todos los Bloques, desarrollados y ya resumidos para agilizar el tiempo de estudio.
  • Entrega en doble formato Word y PDF.
  • Cada tema tiene una extensión de entre diez y quince páginas, y contiene anotaciones y sellos con la palabra examen en base a lo preguntado en otras convocatorias de oposiciones de la provincia.
  • Se incluyen 2000 preguntas tipo testsupuestos prácticos de Diputación de Valencia DIVAL.

 

VER MUESTRA 12 PLAZAS TEMARIO OFICIAL DE RECAUDACIÓN DIPUTACIÓN DE VALENCIA, ED. 2023

Añadir a lista de deseos Añadir a lista de deseos
Añadir a lista de deseos

Descripción

Contiene el desarrollo completo de los 40 temas solicitados en la vigente convocatoria, en castellano:

ÍNDICE DE LECCIONES

MATÈRIES COMUNES

Tema 1. La Constitució espanyola de 1978. Principis generals. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Organització territorial de l’Estat. Principis constitucionals. Les comunitats autònomes. L’Administració local.

Tema 2. Competències de la Generalitat Valenciana. L’Administració local en l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.

Tema 3. El govern i l’Administració municipal. Competències municipals.

Tema 4. La província en el règim local. Les diputacions. Competències de les diputacions.

Tema 5. El procediment administratiu. Fases. El dret dels ciutadans a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics.

Tema 6. Drets i deures del personal al servei de l’Administració local. Règim disciplinari. La responsabilitat administrativa.

Tema 7. La protecció de dades personals: principis de la protecció de dades continguts en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre. Els drets de les persones. La garantia dels drets digitals amb especial referència a l’àmbit laboral.

Tema 8. Accions administratives per a la igualtat efectiva entre dones i homes en materia d’educació, cultura, sanitat, esports, cooperació per al desenvolupament i contractes de les administracions públiques

 

MATÈRIES ESPECÍFIQUES

BLOC I

Tema 9. Les hisendes locals: Principis constitucionals. Els recursos de les entitats locals. El sistema tributari local.

Tema 10. La potestat normativa dels ens locals. Fonts de l’ordenament tributari local. El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. L’aplicació de la Llei general tributària i els seus reglaments de desenvolupament.

Tema 11. Les ordenances fiscals. Tipus i contingut d’aquestes. Elaboració, publicació i publicitat de les ordenances fiscals.

Tema 12. L’Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic de la Diputació de València.

Tema 13. L’impost sobre béns immobles. Naturalesa, fet imposable i supòsits de no subjecció. Exempcions. El subjecte passiu en l’IBI. Càlcul. Bonificacions. Meritació i període impositiu.

Tema 14. L’impost sobre activitats econòmiques. Naturalesa i fet imposable. Supòsits de no subjecció. Exempcions. Subjectes passius. Bonificacions. Període impositiu i meritació. Gestió tributària de l’impost.

Tema 15. L’impost sobre vehicles de tracció mecànica. Naturalesa i fet imposable. Exempcions. Subjectes passius. Quotes. Període impositiu i meritació. La col·laboració amb la Direcció General de Trànsit.

Tema 16. L’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana: Naturalesa i fet imposable. Supòsits de no subjecció. Exempcions. Subjectes passius. Meritació. Gestió tributària d’aquest.

Tema 17. L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres: Nocions generals. Les contribucions especials. Els preus públics. Les quotes d’urbanització.

Tema 18. Les taxes en l’àmbit local. Fet imposable. Quantia i meritació. Subjectes passius. Gestió.

Tema 19. Les taxes de tractament, valorització i eliminació en l’àmbit de la província de València.

 

BLOC II

Tema 20. Els procediments tributaris. Iniciació. Esmena. Tramitació. Terminació. Classes de procediments tributaris. Les notificacions en matèria tributària.

Tema 21. La gestió tributària: concepte i abast. La gestió compartida de l’IBI. De les competències del cadastre. Els procediments d’incorporació a aquest. Els convenis de col·laboració entre les entitats locals i el cadastre. Les liquidacions. La devolució d’ingressos indeguts. El procediment per al reconeixement dels beneficis fiscals de caràcter pregat.

Tema 22. Els obligats tributaris. Els drets i garanties dels obligats tributaris. Els subjectes passius; especial esment al contribuent i substitut del contribuent.

Tema 23. La responsabilitat tributària. Aspectes generals. La responsabilitat solidària: Supòsits. La responsabilitat dels cotitulars de l’IBI. Procediment per a la declaració de la responsabilitat solidària.

Tema 24. La responsabilitat subsidiària: Supòsits. Especial referència a la responsabilitat per afecció de béns immobles. Procediment per a la declaració de la responsabilitat subsidiària.

Tema 25. La successió en l’àmbit tributari. Procediment per a la seua declaració. La capacitat d’obrar en l’ordre tributari. La representació. El domicili fiscal.

 

BLOC III

Tema 26. La relació jurídica tributària. L’obligació tributària principal. Les obligacions tributàries accessòries.

Tema 27. Les formes d’extinció del deute tributari (I). El pagament. Terminis per al pagament. Garanties de pagament. La condonació. La compensació.

Tema 28. Les formes d’extinció del deute tributari (II). La prescripció. La insolvència. Els crèdits incobrables.

Tema 29. Els ajornaments i els fraccionaments. Sol·licituds, tramitació i resolució. Els plans de pagament.

Tema 30. La revisió en via administrativa dels actes de gestió tributària. Procediments especials de revisió. El recurs de reposició. Les reclamacions economicoadministratives.

Tema 31. La recaptació voluntària. Legitimació, lloc i formes de pagament. Els terminis per al pagament. La imputació de pagaments.

Tema 32. La iniciació del període executiu i del procediment de constrenyiment. La provisió de constrenyiment. Els recàrrecs del període executiu. Els interessos de demora.

 

BLOC IV

Tema 33. L’embargament. El principi de proporcionalitat i l’ordre d’embargament. La diligència d’embargament i els motius d’oposició enfront d’aquesta.

Tema 34. Pràctica dels embargaments. Concurrència dels embargaments. L’adopció de mesures cautelars. Obtenció i informació per a l’embargament.

Tema 35. L’embargament de metàl·lic. Embargament de valors, crèdits, efectes i drets. L’embargament de béns mobles.

Tema 36. L’embargament de diners en entitats de depòsit. L’embargament de sous, salaris i pensions.

Tema 37. L’embargament de béns immobles. La diligència d’embargament. Notificació de la diligència. L’anotació preventiva d’embargament. Els manaments d’embargament. Actuacions prèvies a l’alienació. La valoració dels béns embargats.

Tema 38. L’alienació forçosa: ordre d’alienació. Formes d’alienació. Actuacions posteriors a l’alienació. La terminació de l’expedient de constrenyiment.

Tema 39. Els processos concursals i la recaptació tributària.

Tema 40. Les sancions de trànsit. Procediment per a la seua imposició. Procediment de recaptació.

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.