¡Oferta!

Temario Administrativo Concello Santiago de Compostela, resumido

68,00 

  • Temario completo y resumido Administrativo Ayuntamiento de Santiago de Compostela 2023 (12 plazas). Actualizado 17 Junio 2023. Viene editado y personalizado al contenido de las lecciones, apartado por apartado y punto por punto, ya sintetizado y resumido, orientado para personas que no dispongan del tiempo necesario para recopilarse los temas.
  • El temario para el Concello de Santiago de Compostela va dirigido para personas que por cuestiones laborales o familiares no dispongan del tiempo necesario para sintetizar y abreviarse los temas.
  • Contiene los 40 temas completos y especificados apartado por apartado, ya resumidos adaptados según el BOE Nº 10 de 16 de Enero de 2023, en 393 páginas.
  • Disponible para descarga en formato Word y PDF.
  • Se incluyen 38 exámenes oficiales que contienen más de 1400 preguntas tipo test y más de 128 supuestos prácticos sobre exámenes reales de otros Concellos de la misma provincia de A Coruña.
  • Cada tema tiene una extensión de entre diez y quince páginas, y contiene anotaciones y sellos con la palabra examen en base a lo preguntado en otras convocatorias de oposiciones de la provincia.
  • También disponible para Técnico de Administración General (A1, 2 plazas), Técnico Medio de Gestión (A2, 8 plazas), Auxiliar Administrativo (C2, 8 plazas) y Ujier (AP, 1 plaza).

 

VER MUESTRAS GRATIS TEMARIO ADMINISTRATIVO CONCELLO SANTIAGO, ED. 2023

Añadir a lista de deseos Añadir a lista de deseos
Añadir a lista de deseos

Descripción

ÍNDICE DE LECCIONES (el temario está íntegramente en castellano)

Tema 1. A Constitución española de 1978. Estrutura e principios xerais. Valores superiores do ordenamento constitucional. A reforma da Constitución.

Tema 2. Dereitos e deberes fundamentais na Constitución. As garantías das liberdades e dereitos fundamentais. A suspensión dos dereitos e liberdades. O Defensor do Pobo.

Tema 3. A organización territorial do Estado na Constitución: principios xerais. A administración local.

Tema 4. A organización do Estado na Constitución: organización institucional ou política e organización territorial do Estado: As comunidades autónomas. Especial referencia aos estatutos de autonomía. A distribución de competencias entre o Estado e as comunidades autónomas.

Tema 5. A Administración local: regulación constitucional. Tipoloxía de entes locais. Competencias municipais: sistema de determinación. Competencias propias e delegadas. A reserva de servizos.

Tema 6. Estatuto de autonomía de Galicia. Principios xerais. As institucións da Comunidade Autónoma: O Parlamento. A Xunta e o Presidente. O Tribunal de Xustiza de Galicia. Competencias. A reforma do Estatuto de autonomía.

Tema 7. A organización da Unión Europea. O Consello Europeo, o Consello, o Parlamento Europeo, a Comisión Europea e o Tribunal de Xustiza da Unión Europea. Competencias da UE.

Tema 8. Ordenamento xurídico administrativo: a lei. Elaboración e aprobación das leis. Tipos de leis na Constitución. Disposicións do goberno con forza de lei. O regulamento: concepto e clasificación. A potestade regulamentaria. Procedementos de elaboración dos regulamentos.

Tema 9. A Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: a capacidade de obrar e o concepto de persoa interesada. Identificación e sinatura das persoas interesadas no procedemento administrativo.

Tema 10. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Da actividade das administracións públicas. Normas xerais de actuación. Dereitos das persoas nas súas relacións coas administracións públicas. Dereito e obrigade relacionarse electronicamente coas administracións públicas. Linguas dos procedementos. Rexistros. Colaboración e comparecencia das persoas. Responsabilidade da tramitación.

Tema 11. A Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Obriga de resolver. Suspensión do prazo para resolver. Ampliación do prazo máximo para resolver. Silencio administrativo.

Tema 12. A Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. O acto administrativo: concepto, clases e elementos. Requisitos dos actos administrativos: motivación e notificación. Nulidade e anulabilidade.

Tema 13. A Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. O procedemento administrativo: consideracións xerais. As fases do procedemento administrativo: iniciación, ordenación, instrución e terminación. Dimensión temporal do procedemento. Referencia aos procedementos especiais.

Tema 14. A Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. A revisión dos actos administrativos. Revisión de oficio. Os recursos administrativos: principios xerais. O recurso de alzada. O recurso potestativo de reposición. O recurso extraordinario de revisión.

Tema 15. O réxime xurídico da administración electrónica: a sede electrónica e as publicacións electrónicas. A xestión electrónica dos procedementos administrativos. A práctica da notificación por medios electrónicos.

Tema 16. A Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público: ámbito de aplicación e principios xerais. Os órganos administrativos: competencia. Abstención e recusación.

Tema 17. A potestade sancionadora: Concepto e significado. O dereito sancionador. Principios do exercicio da potestade sancionadora. As sancións administrativas: concepto, natureza e clases. O procedemento sancionador. Especial referencia á potestade sancionadora local.

Tema 18. A responsabilidade da Administración Pública. Procedemento xeral e abreviado. A responsabilidade patrimonial das autoridades e persoal ao servizo das administracións públicas.

Tema 19. Contratos: obxecto e ámbito de aplicación da Lei 9/2017, do 8 de novembro. Elementos do contrato. Clases e contratos.

Tema 20. Órgano de contratación. Selección do contratista. Tramitación e adxudicación dos contratos. Prohibicións para contratar.

Tema 21. Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno. Obxecto, transparencia da actividade pública, publicidade activa. Dereito á información publica: réxime, solicitude, tramitación e resolución, recursos.

Tema 22. Normativa galega en materia de igualdade: principais medidas incluídas no Decreto 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: título preliminar e títulos I, II e IV.

Tema 23. Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais. Obxecto e réxime xurídico. Principios da protección de datos: exactitude dos datos, deber de confidencialidade, consentimento da persoa afectada, categorías especiais de datos. Dereitos das persoas: dereito de acceso, rectificación, supresión, oposición. Tratamento de datos de carácter penal. Tratamentos de datos relativos a infraccións e sancións administrativas.

Tema 24. O municipio: concepto e elementos. O termo municipal. A poboación: especial referencia ao empadroamento. A organización: órganos necesarios e complementarios. Competencias municipais.

Tema 25. Especialidades do réxime orgánico-funcional nos municipios de gran poboación. Organización e funcionamento dos órganos municipais necesarios: o pleno, organización e atribucións; a alcaldía e as tenencias de alcaldía; a xunta de goberno local, organizacións e atribucións.

Tema 26. Funcionamento dos órganos colexiados locais; réxime de sesións e acordos. Convocatoria e orde do día. Requisitos da súa constitución. Votacións. Actas e certificacións de acordos. As resolucións da presidencia da corporación.

Tema 27. Especialidades do procedemento administrativo local. O rexistro de entrada e saída de documentos: requisitos na presentación de documentos. Comunicacións e notificacións.

Tema 28. Os bens das entidades locais. O dominio público. Réxime de utilización dos bens de dominio público. O seu patrimonio privado.

Tema 29. Os regulamentos e ordenanza locais. Clases. Procedemento de elaboración, aprobación e vixencia. Os bandos.

Tema 30. Emprego público: réxime xurídico xeral e aplicable ao ámbito local. Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público: concepto e clases de persoal empregado público, dereitos e deberes do persoal empregado público, xornada de traballo, permisos e vacacións.

Tema 31. Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo se aproba o Texto refundido da Lei do Estatuto básico do emprego público: acceso ao emprego público, perda de relación de servizo, provisión de postos, situación administrativa e réxime disciplinario.

Tema 32. Seguridade e hixiene no traballo: Marco xurídico aplicable. Actuacións das administracións públicas; competencias. Dereitos e obrigas dos traballadores en materia de seguridade e saúde no traballo. Os servizos de prevención de riscos; funcións. Participación dos traballadores en materia de prevención.

Tema 33. A xestión económica local: o orzamento da entidades locais; concepto, estrutura, formación e aprobación do orzamento local. Principios xerais da execución do orzamento. Os créditos e as súas modificacións.

Tema 34. A facenda local na Constitución. Réxime xurídico da facenda local. Clases de tributos locais. As taxas municipais e as súas clases. Os prezos públicos. As contribucións especiais.

Tema 35. A potestade regulamentaria das entidades locais en materia tributaria: contido das ordenanzas fiscais, tramitación e réxime de impugnación dos actos de imposición e ordenación de tributos. O establecemento de recursos non tributarios.

Tema 36. Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. Concepto. Ámbito de aplicación. Principios xerais. Xustificación das subvencións públicas. Gastos subvencionables.

Tema 37. A lexislación urbanística vixente en Galicia. Intervención na edificación e uso do solo e disciplina urbanística. Orde de execución e ruína. Títulos habilitantes de natureza urbanística. Definición, determinacións xerais, procedemento, tramitación e supostos específicos de cada un deles.

Tema 38. Disciplina urbanística. Inspección urbanística, competencias. Protección da legalidade urbanística. Reposición: procedemento e supostos. Órganos competentes.

Tema 39. Administración electrónica. Normativa de aplicación. Instrumentos para o acceso electrónico ás administracións públicas: sede electrónica, canles e puntos de acceso, identificación e autentificación

Tema 40. A xestión electrónica nos procedementos administrativos: rexistros, comunicación e notificación electrónicas. Esquema nacional de seguridade. Esquema nacional de Interoperatividade.

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.