¡Oferta!

Temario Administrativo Ayuntamiento Meliana, resumen

El precio original era: 73,00 €.El precio actual es: 68,00 €.

  • Temario completo y resumido para Administrativo Ayuntamiento de Meliana 2023 (Grupo C1). Actualizado 12 Mayo 2023. 372 páginas. Va dirigido para personas que por cuestiones laborales y familiares no dispongan del tiempo necesario para resumirse o elaborarse los temas, estén empezando desde el principio, no puedan acudir a academias o no se adapten a los horarios de las mismas, ya que los cortos márgenes de tiempo obligan a los opositores a estudiar de una manera más sencilla y con todo ya sintetizado. Turno Libre.
  • Está adaptado y ordenado según las 40 lecciones de la vigente convocatoria.
  • Cada tema tiene una extensión de entre diez y quince páginas, y contiene anotaciones y sellos con la palabra examen en base a lo preguntado en otras convocatorias de oposiciones de la provincia.
  • Se incluyen 2000 preguntas tipo test, 167 supuestos prácticos Ayuntamiento de Meliana sobre la parte específica y 117 exámenes reales de todos los temas.
  • El temario es válido para otros Ayuntamientos tales como Valencia, Torrent, Gandía, Paterna, Sagunto, Mislata, Alaquàs, Manises, Xirivella, Burjassot, Ontinyent, Aldaia, Catarroja, Alzira, Quart de Poblet, Carcaixent, Sueca, Llíria, Oliva, Alginet, Bétera, Picassent, Paiporta, Xàtiva, Buñol, Tavernes Blanques, Benetússer, Algemesí, Massanassa, Godella, Canals, Almussafes, Silla, Chiva, Requena, Meliana, Moncada, Sollana, Alfafar.
  • Entrega en formato editable Word y PDF. También disponible para Obrer (Albañil), Administrativo y Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Meliana.

 

VER MUESTRA TEMARIO ADMINISTRATIVO AYTO MELIANA, ED 2023

Añadir a lista de deseos Añadir a lista de deseos
Añadir a lista de deseos

Descripción

ÍNDICE DE LECCIONES

Tema 1.- La Constitució Espanyola de 1978. Principis generals. La reforma de la Constitució. El Principi d’estabilitat pressupostària de l’article 135 de la Constitució Espanyola.

Tema 2.- Drets i deures fonamentals dels espanyols. Protecció d’aquests. El Tribunal Constitucional. El Defensor del poble.

Tema 3.- Organització territorial de l’Estat. Les Comunitats autònomes. Els Estatuts d’autonomia. El seu significat. L’Administració Pública.

Tema 4.- Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. Principis generals. Organització. Competències. L’Administració Local en l’estatut.

Tema 5.- Règim local espanyol: concepte d’Administració Local. L’Autonomia Local: significat constitucional. La Carta europea d’autonomia local.

Tema 6.- El municipi. El terme municipal. La població. Competències municipals. Els òrgans municipals. Atribucions dels diferents òrgans.

Tema 7.- La província en la Constitució Espanyola, en el règim local i en l’àmbit de les de les comunitats autònomes. Competències de la província. Especial referència al Municipi de Meliana.

Tema 8.- Òrgans de govern i administració de la província. Composició i integració de les diputacions. Atribucions dels diferents òrgans de govern.

Tema 9.- Funcionament dels òrgans col·legiats locals: règim de sessions i acords. Actes i certificacions d’acords. Certificacions del President de la Corporació.

Tema 10.- Els béns de les entitats locals. El domini públic. El patrimoni privat.

Tema 11.- Competències de les entitats locals: seguretat pública, educació, espectacles públics i activitats recreatives. Patrimoni i cultura.

Tema 12.- Formes de l’acció administrativa, amb especial referència a l’Administració Local. L’activitat de Foment. L’activitat de Policia: llicències, comunicación prèvia, declaració responsable. El servei públic Local: formes de gestió del servei públic local.

Tema 13.- El sotmetiment de l’Administració a la Llei i al Dret. Les fonts del dret administratiu: llei i reglament. Les fonts del dret local.

Tema 14.- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals: Hisendes Locals: Classificació dels ingressos. Ordenances Fiscals.

Tema 15.- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals: Impostos, Taxes, Contribucions Especials i Preus Públics.

Tema 16.- El pressupost general de les entitats locals: concepte i contingut. Especial referència a les bases d’execució del pressupost. L’elaboració i aprovació del pressupost. La pròrroga del pressupost.

Tema 17.- La liquidació del pressupost. Tramitació. Els romanents de crèdit. El resultat pressupostari: concepte, càlcul i ajustos. El romanent de tresoreria: concepte i càlcul. Anàlisi del romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat i del romanent de tresoreria per a despeses generals. La consolidació pressupostària.

Tema 18.- L’estructura pressupostària. Els crèdits del pressupost de despeses: delimitació, situació i nivells de vinculació jurídica.

Tema 19.- Les modificacions de crèdit: classes, concepte, finançament i tramitació.

Tema 20.- L’execució del pressupost de despeses i d’ingressos: les seues fases. Els pagaments a justificar. Les bestretes de caixa fixa. Les despeses de carácter pluriennal. La tramitació anticipada de despeses. Els projectes de despesa. Les despeses amb finançament afectat: especial referència a les desviacions de finançament.

Tema 21.- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (1): Els contractes administratius. Concepte i classes. Tipus i modalitats de contractes administratius. Parts en el contracte. Objecte, pressupost base de licitació, valor estimat i preu del contracte.

Tema 22.- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (2): El procediment de contractació. La selecció del contractista. L’execució i modificació dels contractes. L’extinció dels contractes.

Tema 23.- El procediment de contractació. La selecció del contractista. L’execució i modificació dels contractes. L’extinció dels contractes.

Tema 24.- Subvencions: concessió directa i concurrència competitiva (Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions).

Tema 25.- El procediment administratiu: concepte. La Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú: principis generals. Els drets de l’interessat. Les fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i terminació.

Tema 26.- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques: Disposicions Generals. Dels Interessats en el procediment: capacitat d’obres, identificació i signatura dels interessats.

Tema 27.- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques: De l’activitat de l’administració pública: normes generals, termes i terminis.

Tema 28.- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques: Requisits, eficàcia, nul·litat i anul·labilitat.

Tema 29.- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques: Disposicions sobre procediment administratiu comú: garanties del procediment, iniciació, ordenació, instrucció, finalització i execució. Procediment abreujat. Tramitació Simplificada.

Tema 30.- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques: Revisió dels actes en via administrativa: revisió d’ofici, recursos administratius

Tema 31.- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic: Disposicions generals. Els òrgans de les Administracions Públiques. La competencia dels òrgans. Els Convenis. Les relacions interadministratives.

Tema 32.- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic: Principis de la potestat sancionadora. La responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques.

Tema 33.- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic: Funcionament electrònic del sector públic. Les relacions electròniques entre administracions públiques. Responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les Administracions Públiques.

Tema 34.- Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa: Objecte del recurs contenciós administratiu. Terminis del procediment contenciós administratiu.

Tema 35.- La protecció de dades personals: principis de la protecció de dades contingudes en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre. Els drets de les persones. La garantia dels drets digitals amb especial referència a l’àmbit laboral.

Tema 36.- L’Administració electrònica: l’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. El funcionament electrònic del sector públic: sede electrònica i portal d’internet, sistemes d’identificació i signatura electrònica. L’arxiu electrònic. L’expedient administratiu.

Tema 37.- Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic: Classes de personal. Drets i deures dels empleats públics. Adquisició i pèrdua de la relació de servei. Provisió de llocs de treball i mobilitat. Situacions administratives. Incompatibilitats. Llei 31/95, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals: Drets i obligacions

Tema 38.- Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d’aprovació del text refós de la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge.

Tema 39.- Llei orgànica 3/2007, de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes: El principi d’igualtat i la tutela contra la discriminació. Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre de mesures per a la protecció integral contra la violència de gènere.

Tema 40.- Règim General d’Eleccions Locals. Llei orgànica 5/1985 del règim electoral general. Moció de Censura i Qüestió de confiança.

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.